ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ

 

ЗАЩО ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ Е ВАЖНА ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ?

Писането и четенето са важни за успешното включване на съвременния човек във всички сфери на професионалния и личен живот. В училище нивото на четене и писане са тясно свързани с мотивацията на учениците. Ниското или нулевото ниво често води до липсата на интерес, невъзможност да се следва ходът на преподаването, разсейване, неучастие в учебния процес. Когато учениците не разбират прочетеното, затрудняват се с непознати думи и терминология или губят смисъла на текста заради това,  че не четат гладко, за учителя е трудно да задържа интереса им. Ето защо,  независимо от преподавания предмет, нивото на четивна грамотност неминуемо оказва влияние върху атмосферата в класната стая и възможностите за напредък на учениците и трябва да се развива паралелно с конкретно предметно знание.

КАК ПРЕДСТАВЯМЕ ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД ВЪЗРАСТТА?

Развитието на четивна грамотност изисква постоянство и е дейност, която продължава през цялата учебна година. Ето защо е важно учениците да са трайно ангажирани и редовно  да си  припомнят отговорите на въпроси, които без съмнение изникват: Защо ми е това? С какво ми помага? Какво печеля от него? Дали ще е интересно?

КАК ИЗГЛЕЖДАТ ЦЕЛИТЕ НИ В ЧАС?(ТИПИЧНИ ДЕЙНОСТИ В ЧАС, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ)

 1. Извличане информация от непрекъснат текст
 • Намира директно казана в текста информация;
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор се намира директно в текста.
 1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор не е директно даден в текста;
 • Перефразира;
 • Обобщава информация от цял абзац, за да достигне до отговора;
 • Прави извод;
 • Измисля заглавие на текст (стандартно);
 • Прави план заедно с ключови думи на текст (напр. за търсене в интернет)
 1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст
 • Подрежда логически разбъркани части от текст;
 • Прави оценка на база разбиране на целия текст;
 • Предлага (провокиращо) заглавие на текст /предлага подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея;
 • Открива скрит смисъл;
 • Открива отношение на автора.
 1. Извлича информация от прекъснат текст
 • Директно засича ред и колона в таблица; Директно намира точка в диаграма.
 1. Обобщава, тълкува инвформация от прекъснат текст
 • Извлича стойност по критерий (най-ниска, най-висока, средна, по-голяма), стойност на таблица, диаграма;
 • Систематизира информация в таблица (включително инструкции); Обобщава данни от няколко колони, от редове;
 • Именува колони и редове.
 1. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст
 • Сравнява таблици /таблица, диаграма, карта и др. като прови извод на базата на това сравнение;
 • Съотнася диаграма /таблица/ карта към текст.

 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ

Планирането на целите във времето е първата ключова стъпка, която трябва да предприемем, когато развиваме четивна грамотност. Ползите са много, но ето най-важните от тях:

 1. Дава сигурност и усещане за ред;
 2. Осигурява възможност за бърза реакция, ако учениците напредват твърде бързо или изостават;
 3. Дава спокойствие на учениците, че следват опредселена структура.

При предварително планиране на целите по раздели или седмично е нужно да се предвидят периодични оценявания, както и финалното. Добре е да се предвиди поне седмица като резерв. Ето и  едно примерно разпределение на учебните цели по седмици:

Седмици Учебни цели Цели в час
 

1

Пресдтавян на четивната грамотност и идеи как да пленим учениците си с нея  
2 Диагностичен тест за определяне нивото  
 

3

Извлича информация от непрекъснат текст. –          Намира директно казана в текст информация;

–          Отговаря на въпроси, чийто отговор се намират директно в текст.

 

4

Извлича информация от прекъснат текст. –          Директно засича ред и колона в таблица;

–          Директно намира точка в диаграма.

5-6 Извлича информация от непрекъснат и прекъснат текст.  
7 Междинно оценяване  
 

 

 

 

 

8-10

Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. –          Отговаря на въпроси, чийто отговор не е директно даден в текста;

–          Перифразира;

–          Обобщава информация от цял абзац, за да даде отговор;

–          Прави извод;

–          Измисля заглавие на текст (стандартно);

–          Прави план заедно с ключови думи на текст (за търсене в интернет)

 

 

 

 

11-13

Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст. –          Извлича стойност на критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма), стойност от таблица, диаграма;

–          Систематизира информация в таблица (включително инструкции);

–          Обобщава данни от няколко колони, редове;

–          Именува колони и редове.

14-16 Обобщава, тълкува информация от непрекъснат и  прекъснат текст.
17 Междинно оценяване
 

 

 

 

18-21

Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. –          Подрежда логически текст;

–          Прави оценка на база на разбиране на целия текст;

–          Измисля заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея;

–          Открива скрит смисъл;

–          Открива отношение на автора.

22-25 Осмисля, оценява информация от прекъснат текст. –          Сравнява таблици/таблица, диаграма, карта и др. /като прави извод на базата на това сравнение
26-29 Осмисля, оценява информация от непрекъснат и прекъснат текст.
30-33 Решаване на задачи, представяне на проекти.
34-35 Финално оценяване и коментиране на резултати
36 Резерв на учителя

 

Материалите са от сборника „Как да развиваме умения на 21-ви век в час?”

От учители за учители

ЗАЕДНО В ЧАС

София, 2016