МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ

КАКВО Е МАТЕМАТИЧЕСКА  ГРАМОТНОСТ И ЗАЩО Е ВАЖНА

КАКВО Е МАТЕМАТИЧЕСККА ГРАМОТНОСТ?

Едно възможно определяне на математическата грамотност е:”съвкупността от знания, умения, отношения и склонност към това учениците да могат  да използвот математически подход и/или логика за разрешаването на разнообразни проблеми и ситуации” (Australian Curricum,n.d.). Като отчита факта, че хората не обичат да се придържат към дифиниции, виден специалист по матетатическо образование, Морен Нис, предлага под математическа грамотност да се розбира най-общо идеята „да се направи математиката функционална в различен от нея контекст” (Niss, 2015) .

С други думи, да развиваме математическа грамотност в часовете си не означава към основния предмет, който преподаваме, да добавим конкретно съдържание по математика, а да предоставим на учениците си много силен инструментариум, който да помага да се справят ефективно с предизвикателствата в нашата предметна област. В този смисъл развитието на математическа грамотност в часове различни от математика, не пречи на развитието на знания и умения по конкретния предмет, а напротив – помага на учениците да задълбочат разбирането си за изучавания материял и да станат активна страна в учебния процес. Това е така, защото чрез развитието на математическата грамотност учим учениците си  как да подхождат към непознати проблеми, как де си превеждат сложни реални ситуации на формален език (или да правят техен модел), тока че върху тях да могат да се прилагат познати математически инструменти, за да намират решения на проблемите си и отговори на въпросите си.

КАКВО Е МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ?

Резултатите от стандартизираните тестове PISA показват, че българските ученици сериозно изостават по отношение на математическата и четивната си грамотност в сравнение с връстниците си от други европейски държави. Какво обаче означава това в съвременния глобален свят?

Хората с ниска четивна и математическа грамотност получават предимно ниско платена работа.

Двата вида грамотност са пряко свързани с усвояването на материала и успеха на учениците по останалите предмети.

Децата на родителите с ниска грамотноств над 80% от случаите страдат от същия проблем, феноменът се нарича цикъл на неграмотността. Последният е пряко свързан с цикъла на бедността. Още повече проучвания показват, че за учениците с ниска грамотност съществува много по-голяма вероятност да извършат престъпление в сравнение с техните връстници.

Хората с висока четивна и математичска грамотност има по- голяма вероятност да са умствено и физически здрави, да живеят по-дълго, да бъдат по-продуктивни и удовлетворени от работа; както има по-малка вероятност да изпаднат в трайна безработица и бедност.

КАРТА НА УМЕНИЕТО МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ

 

 

Елемент Цели Стратегии
0.Математическо мислене 0.1.Изграждане на математическо мислене. 0.1.1.Стремеж към стегнатост, яснота и прецизност на изказа;

0.1.2.Задаване на характерни математически въпроси;

0.1.3.Индивидуални и дедуктивни методи на разсъждение;

0.1.4.Какво би станало ако?- вж. глава Критическо мислене

  1.1.Използва правилно основни математически понятия и символи; 1.1. 1.Матемически записки-използване на математически символи за съкратен запис;

1.1.2.Намери различни представяния на едно и също нещо.1

 

1. Превежда реална ситуация на математически език и обратно 1.2.Опростява реална ситуация (проблем) до реален модел-определя кои са основните данни и какви са връзките между тях; 1.2.1.Разбери проблема – кажи със свои думи.

Конкретизирай въпроса. Открии неизвестните. Отсей важното;

1.2.2.Дадено, търси се, решение;

  1.3.Избира подходящ формален запис(уравнение, графика, диаграма, блок схема и т.н.) за представяне на реален модел; 1.3.1.Учениците сравняват различни математически методи за представяне;
  1.4. Описва реален модел с подходящ формален запис; 1.4.1. Текстови задачи
 

 

1.5. Разчита/интерпретира формален запис(уравнение, графика, диаграма, блок схема и т.н.) 1.5.1. Направи план за действие.

1.5.2.Направи история/новина по графика/формула/

 

 

2. Решава математическа задача

2.1.Прилага едристични стратегии(разделя задача на подзадачи, използва връзки с аналогични или подобни задачи и т.н.) 2.1.1. Направи план за действие.
  2.2. Прилага подходящ математически апарат.
 

 

 

 

3. Анализира

3.1. Търси/открива зависимости, закономерности и тенденции(между величини, данни) 3.1.1. Не даваме принцип на готово, а стимулираме децата да го извлекат след наблюдение на данни;

3.1.2. Търсят причинно – следствени връзки;

3.1.3. Анализира графики на функционални зависимости;

  3.2. Анализира ефекта от промяна на стойностти и допускания върху резултата/модела. 3.2.1. Какво ще стане ако…(вж. главата Критическо мислене)
  4.1. Оценява модел и получено решение за правдоподобност; 4.1.1. Възможно ли е?

4.1.2.Пресмятат по порядък, закръгляват;

4.1.3. Провери си решението;

 

 

4. Оценява решението

4.2. Анализира възможности за други решения; 4.2.1. Споделят се и се обсъждат различни решения на ученици в класа;

4.2.2. Изискват се различни решения, които са оптимални по различни критерии;

  4.3. Прави релативни заключения, базирани на данни; 4.3.1. Свързват данни с интерпретации;

4.3.2. Правят заключения въз основа на данни в таблица, графика, диаграма;

  4.4. Оценява приложимостта на резултат в по-широк контекст (представителностт на извадката). 4.4.2.Доколко намереното решение е валидно/ приложимо в по-широк контекст?

 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ

Седмица Цел№ Цел
  0.1. Изгражда нагласа за математическо мислене;
1-4 1.1. Използва правилно основни математически понятия и символи;
  Междинна оценка на напредъка
  0.1. Изгражда нагласа за математическо мислене;
  1.2. Опростява реална ситуация (проблем) до реален модел-определя кои са основните данни и какви са връзките между тях;
5-14 1.3. Избира подходящ формален запис (уравнение, графика, диаграма, блок схема и т.н.) за представяне на реален модел;
  1.4. Описва реален модел с подходящ формален запис;
  Междинна оценка на напредъка
  1.5. Разчита/интерпретира формален запис (уравнение, графика, диаграма, блок схема и т.н.)
14-18 2.1. Прилага евристични стратегии (разделя задачата на подзадачи, използва връзки с аналогични или подобни задачи и т.н.)
  2.2. Прилага подходящ математически апарат;
  Междинна оценка на напредъка
  1.5. Разчита/интерпретира формален запис (уравнение, графика, диаграма, блок сфема и т.н.)
  3.1. Търси/открива зависимости, закономерностти и тенденции (между величини, данни);
18-22 3.2. Анализира ефекта от промяна на стойности и допускания върху резултата/модела;
  4.3. Прави релативни заключения, базирани на данни;
  Междинна оценка на напредъка
  1.2. Опростява реална ситуация (проблем) до реален модел- определя кои са основните данни и връзките между тях
22-32 3.2. Анализира ефекта от промяна на стойности и допускания върху резултата/модела;
  4.1. Оценява модел и получено решение за правдоподобност;
  4.2. Анализира възможността за други решения
  Междинна оценка на напредъка
 

32-36

4.4 Оценява приложимостта на резултата в по-широк контекст (представителност на извадката).
  Финално оценяване

 

Материалите са от сборника „Как да развиваме умения на 21-ви век в час?”

От учители за учители

ЗАЕДНО В ЧАС

София, 2016