Турнир срещу 5 и 6 клас

На 19.12.2016г. ,,Футболен клуб‘‘  , който е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, проведе футболен турнир между . ,,Футболен клуб‘‘  , 5 и 6 клас.Крайният резултат от двата мача бе в полза за  ,,Футболен клуб‘‘  .Резултатите бяха 7:2 и 5:3.