ПУБЛИЧНА ИЗЯВА-ДЕН НА ТАЛАНТА.

На 11.05.2017г. ,,Футболен клуб‘‘  , който е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представи футболни умения на училищния патронен празник, който беше под наслов ,,Ден на таланта‘‘. Взеха участие ученици от III,IV,VI и VII  клас. Учениците от различни възрасти показаха разнообразни упражнения,като водене на топката с левия и десния крак,водене на топката между конуси,крачета,главички и футболни финтове.Телевизия „Римекс“ отрази работата на участниците и запозна гражданите с дейностите на учебната институция.