Студио “Талантът да създаваш изкуство”

През учебната 2016/2017г. месец ноември стартира извънкалсна дейност, кяето е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове- „Твоят час“. Основната цел на Студио „Талантът да правиш изкуство“ е да бъдат създадени декори за финалното събитие, на което ще вземат участие и dруги групи за извънкасни дейности от нашето училище. В това студио се включиха 15 ученици от V, VI, VII и VIII клас. Идеята е да бъдат изработени различни предмети, които да са част от украсата на сцената за театралната група. Самите ученици ще имат плавно встъпване в магията на театъра, но от перспективата на създатели на пространства, а не на актьори. Една от основните цели е да се използват материали, които може да са навсякъде около нас и ние ги пренебрегваме, защото смятаме, че са непортебни.

Самата изява в края на годината ще бъде съобразена с това, което другите ученици ще правят, но основната ни цел е да изработим поне един голям предмет, който да може да остане в училището- макет.

покана

    На 11.05.2017г. Студио «Tалантът да правиш изкуство», което е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, създаде изцяло визията на сцената на  училищния патронен празник, който беше под наслов «Ден на таланта». В подготовката взеха участие ученици от V,VI,VII и VIII клас. Тяхната задача беше да синхронизират работата си с друга група по интереси от същото училище, които поставяха рецитал свързан с България. Учениците от различни възрасти отговаряха за различни етапи от самия празник. Беше организирана изложба, в която по-малките представиха свои рисунки по време на работата на групата, а и самите те избраха други рисунки през изминалата година на всички ученици от цялото училище. По-големите организираха и скицираха цялото пространство, за да може да се получи завършеност. Беше изработен макет на кораба Радецки свързан с важни исторически факти, които са обвързани с Враца. Изработиха се щитове с герба на града и саби, които служеха за украса. На самите участници от рецитала бяха изработени рози от хартия, за да имат символи, които да показват тяхната принадлежност.  На самото тържество бяха поканени много институции и хора. Телевизия „Римекс“ отрази работата на участниците и запозна гражданите с дейностите на учебната институция.