АТЕЛИЕ 3

Родителите на участниците в ателие по словесно-изпълнителско изкуство с ръководител г-жа Даниела Аврамова, работещо по проект Твоят час по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ”,  разработиха и реализираха проект за афиш на пиесата „Коледна приказка в гората”.Пиесата ще бъде поставена на традиционния Коледен базар в ОУ”Св.св. Кирил и Методий”-гр.Враца.