АТЕЛИЕ 2

На станалия вече традиционен Коледен базар ателие  по словесно-изпълнителско изкуство с ръководител г-жа Аврамова,работещо по проект Твоя час – Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ”,  представи театралната пиеса “Коледна приказка в гората”.Афишът за постановката беше изработен от родителите на участниците в групата.