АТЕЛИЕ 1

Ателие по словесно-изпълнителско изкуство към ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-гр. Враца,с ръководител г-жа Даниела Аврамова,работещо по проект Твоят час по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

с финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ” представи на 11 Май-патронен празник на училището и Ден на таланта 30 минутна програма под надслов” Аз съм наследникът”.В програмата участваха ученици от първи,втори и четвърти клас.