“Математиката ми е лесна”

На 31.05.2017г. се проведе заключително открито занимание на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Математиката ми е лесна!” –  . /публични изяви при приключване дейността на групата/ по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На Публичната изява присъстваха родителите на учениците, близки и  преподаватели им. Децата с гордост демонстрираха наученото и показаха добре усвоени знания.

Родителите изказаха благодарност на преподавателите и изявиха желание и през следващата учебна година учениците да продължат заниманията си в тези групи!