ЗАПОВЕД за поименния състав на Обществения съвет

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ВРАЦА

гр.Враца –3000, ул.”Сестри Хаджикръстеви”№14    ,’ 092/621453-директор ‘ 092/621487-канцелария                  е-mаil:ou.krilmetodii.vr@abv.bg

 

 ЗАПОВЕД

 № РД-12- ……. / 29.11.2016 г.

 

На основание чл. 258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата / Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г. / и въз основа на писмено уведомление от Кмета на Община –Враца в Заповед № 1489 от 27.10.2016 г. и  Протокол от проведено събрание на родителите за определяне състава на Обществения съвет при ОУ „ Св.св. Кирил и Методий „ –Враца – Вх.№ 134 от 29.11.2016 г.

 

 

 ОПРЕДЕЛЯМ

 

Поименен състав на Обществения съвет

 към ОУ „ Св.св. Кирил и Методий „ – Враца:

 

1.      Татяна Борисова, представител на Община –Враца, Старши експерт „Средно образование „;

2.      Ваня Тодорова Иванова, представител на родителите;

3.      Роза Колева Петрова, представител на родителите;

4.      Петя Спасова Найденова, представител на родителите;

5.      Зорница Евгениева Пурчева, представител на родителите.

 

Резервни членове :

 

1. Велина Иванова, представител на Община-Враца, СекретарОСНВ;

2.Йоанна Петрова Петрова, представител на родителите;

3. Росица Методиева Тодорова, представител на родителите.

 

Членовете на Обществения съвет се определят за срок до 3 години.

 

 

 

НЕВЕНА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий „ – Враца